Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

ایرانیان در مهاجرت، اثر ویدا ناصحی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  09/06/2009 به روز شده  09/06/2009 17:08 TU

مهاجرت به هر علتی که انجام شده باشد همواره بن مایۀ بیداری افکار، حامل اندیشه های جدید، ناقل ارزش های آزادیخواهانه و محرک نهضت های اجتماعی و سیاسی بوده است.

ایرانیان در مهاجرت

کتاب "ایرانیان در مهاجرت" بر پایۀ یک نگاه تاریخی به پدیدۀ مهاجرت ایرانیان و یک پژوهش میدانی در میان مهاجران ایرانی در پاریس و لندن نوشته شده است. این کتاب در دو بخش و هفت فصل دوره های مهاجرت ایرانیان را بررسی می کند که از پس از جنگ های ایران و روس در دوران قاجار آغاز می شود و تا سال های پس از انقلاب اسلامی ادامه می یابد.

 در بخش اول علل مهاجرت صنعتگران، کارگران و سپس روشنفکران و حتی اشراف دوران قاجار برشمرده می شود و از فعالیت ها و اثر بخشی این مهاجران در پیشرفت افکار تجدد طلبانه صحبت می شود . در این بخش با مهمترین چهره های روشنفکری ایران در آستانۀ مشروطیت آشنا می شویم که در قفقاز، ترکیۀ عثمانی و روسیه مشغول زندگی و تولید فکری بوده اند.

مهاجرت های پیش از انقلاب اسلامی مراحل دیگری نیز داشته است و در گذر زمان، از نظر خاستگاه طبقاتی مهاجران، تنوع بیشتری یافته است.اما بزرگترین موج مهاجرت درسال های دهۀ هشتاد قرن بیستم روی داد که بسیاری از ایرانیان بدلائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چهار گوشۀ جهان پراکنده شدند.

ویدا بهنام

ویدا ناصحی با انجام دو پژوهش میدانی در پاریس ولندن به مشخصات جامعه شناختی ، فرهنگی وحرفه ای مهاجران پرداخته است و میزان موفقیتشان را در محیط پذیری در کشور میزبان سنجیده است. او بر پایۀ استحراج داده های دویست پرسشنامه از هشتصد پرسشنامه ای که در میان ایرانیان پاریس پخش کرده است ، از جمله به این نتیجه رسیده است که زنان از قابلیت مجیط پذیری بیشتری برخوردار هستند. نه فقط به این خاطر که زنان انعطاف پذیر ترند بلکه نیز به این دلیل که خانواده های مهاجر اغلب به دور محور حضور و فعالیت زنان در مهاجرت بازسازی شده ان دو به علت تعریف دوبارۀ نقش ها میان زن و مرد ، جایگاهشان و اهمیت وجودیشان بارز تر شده است.

 پژوهش میدانی در میان مهاجران ایرانی در لندن در چارچوب طرحی از دانشگاه یورک کانادا  به روی صد و بیست نفر انجام شده است. این طرح بروی جوامع مهاجری که پایۀ فرهنگی مسلمان داشته اند شکل گرفتهاست که ویدا ناصحی بخش ایرانیان لندن را به عهده داشته است.

کتاب " ایرانیان در مهاجرت" که چند سرگذشت عبور از مرز مهاجران را نیز به پیوست دارد، کتابیست با نگاهی علمی و دارای نکات بسیار آموزنده در بارۀ واقعیات تاریخی و جامعه شناختی مهاجرت ایرانیان.

ویدا ناصحی

09/06/2009

 

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU