Rechercher
Choisir langue

languages /

 

نگاه ها و اندیشه ها

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  29/09/2009 به روز شده  29/09/2009 16:39 TU

 

جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است. مقالات پژوهشی این دو شماره در زمینۀ ادبیات و فرهنگ، نقد ادبی و طرح، کار و نگاهی جدی را به مقولۀ انتشار یک نشریۀ وزین فرهنگی نشان میدهد. منصور کوشان در "پیشخوانی" شمارۀ اول تحت عنوان "حضور جمعی ضامن حضور فردی"، مسئلۀ رابطۀ پویای فرد نویسنده یا خالق ادبی وهنری را با بستر فرهنگ جمعی و نیز با مخاطبان وهمنسلانش مطرح می کند. و به نوعی این سوال را پیش می کشد که چگونه است که کسانی چون صادق هدایت و نیما توانستند هم از گنجینۀ عظیم فرهنگی و ادبی گذشتگان سیراب شوند و هم با هنر و تفکر خود بر زندگی همعصرانشان تأثیر گذارند، یعنی کار خود را با اندیشۀ مدرن پیوند دهند. این اتفاق میمون پس از نیما و هدایت به ندرت روی داد.

درمهاجرت و تبعید نیزمعماری پویای این پل، میان سنت ادبی و تفکر مدرن، از یک سو و هنرمند و مخاطبانش از سوی دیگر مغفول ماند. تولید ادبی و فکری در اثر سانسوردر ایران و مشکلات مادی وعاطفی تبعید چندان بارور نشد و امروز با همه گیر شدن اینترنت، نوعی تولید پراکنده و شتابزده رایج شده است.

فصلنامۀ "جنگ زمان" درزمینۀ مقابله با این دو مشکل، که ازنظرمنصورکوشان بسیار اساسی است، پای به عرصۀ نشر گذاشته است. درشمارۀ اول این فصلنامه، مقالۀ نسیم خاکسار، "حکایت شرحه شرحه شدن"، تجلی گاه نگاهیست که بر این فصلنامه حاکم است. این مقاله ژرف کاوی در بارۀ جهان ذهنی ایرانی است در چند سده پس از حملۀ عرب به ایران، با بازخوانی موازی متونی چون "منطق الطیر" عطار و" شرح شطحیات" روزبهان بقلی. دراین مقاله رابطۀ انسان باخدا از نگاه عطار و حلاج و تفاوت میان این دو نگاه مورد موشکافی قرار گرفته است.

گفتگو با منصورکوشان

29/09/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU